หลักสูตรแกนกลางอาเซียน

ดาวน์โหลด    หลักสูตรแกนกลางอาเซียน

asean_10

ความเป็นมาของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

สำนักเลขาธิการอาเซียน สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ASEAN  – US Technical Assistance (USAID)       และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดทำเอกสารต้นฉบับหลักสูตรแกนกลางอาเซิยน เพื่อให้สถานศึกษา ครูใช้เป็นแนวทางสำหรับการให้ความรู้/สอนเรื่องอาเซียนในมุมมองของการเป็นภูมิภาคเดียวกัน    โดยเอกสารฉบับนี้ได้มีการเปิดตัวในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗          เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อให้ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนำต้นฉบับหลักสูตรไปประยุกต์ใช้  ตามวิธีการเรียนการสอน ความต้องการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ต่อไป

เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

หลักสูตรแกนกลางอาเซียน จัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้

  1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความเป็นอัตลักษณ์อาเซียน
  2. การสร้างสังคมที่อื้ออาทรและแบ่งปัน ซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว
  3. การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี การเป็นมิตรประเทศที่ดี และมีความรับผิดชอบร่วมกันมากยิ่งขึ้น
  4. การส่งเสริมการพัฒนามนุษย์และสังคม เคารพในหลักพื้นฐานของเสรีภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ         การส่งเสริมและปกป้องด้านสิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคม
  5. การส่งเสริมความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และมุ่งเน้นค่านิยมร่วมกัน
  6. การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ และส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

สาระสำคัญ (Theme)

สาระสำคัญของการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน จะเน้นใน ๕ ประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN –Cultural Community: ASCC) และรองรับ Roadmap for an ASEAN Community

๑.      การรู้จักอาเซียน (Knowing ASEAN)

๒.    การตระหนักถึงคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย (Valuing Identity and Diversity)

๓.     การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น (Connecting Global and Local)

๔.     การส่งเสริมความเสมอภาคและยุติธรรม (Promoting Equity and Justice)

๕.     การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Working together for a Sustainable Future)

แนวทางการเรียนรู้ (Pathways)

แนวทางสำหรับการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน แบ่งออกเป็น ๔ แนวทาง ได้แก่

๑.      ประชาชน (People) เรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ มรดกทางวัฒนธรรม เป็นต้น

๒.    สถานที่ (Place) เรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ระบบนิเวศ      เป็นต้น

๓.     วัตถุ (Materials) เรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานศิลปะ เป็นต้น

๔.     แนวคิด (Ideas) ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นของศาสนา ความเชื่อ ปรัชญา ค่านิยม เป็นต้น

สาขาวิชา (Subject Areas)

หลักสูตรแกนกลางอาเซียน กำหนดให้จัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนใน ๗ สาขาวิชา ได้แก่

๑.      ประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ (History and Social Studies)

๒.    วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)

๓.     หน้าที่พลเมืองและจริยศาสตร์ (Civic and Moral Education)

๔.     ภาษาและวรรณกรรม (Languages and iterature)

๕.     ศิลปะ (Arts)

๖.      สุขศึกษาและพลศึกษา (Health and Physical Education)

๗.     เทคโนโลยี (Technology)

สาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

asean-curriculum-sourcebook2

 

asean_07

asean_06

asean_4

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s